FAQ

Kan ik van een aannemer eisen dat hij bij de restauratie aan een ERM-richtlijn voldoet?

Bij een aanbesteding kan een opdrachtgever gebruik maken van ERM-kwaliteitsrichtlijnen. De richtlijnen bevorderen daarmee de duidelijkheid tijdens het voorbereiden en uitvoeren van werkzaamheden. Een aanbestedende (overheids)dienst moet in de aanbestedingsdocumenten gedetailleerd aangeven welke eisen c.q. criteria, die ten grondslag liggen aan een keurmerk, van toepassing zijn . De aanbestedende dienst kan voor de technische specificaties verwijzen naar een (openbaar toegankelijke) uitvoeringsrichtlijn. Van het certificaat (keurmerk) zelf kan alleen gebruik worden gemaakt als bewijsmiddel dat aan de gestelde eisen wordt voldaan, waarbij ook ieder ander passend bewijsmiddel moet worden geaccepteerd. Een private organisatie kan er voor kiezen om een certificaat te eisen van de inschrijver. Wees echter bedacht op uitzonderingen (bijvoorbeeld eisen aan de aanbesteding in de subsidievoorwaarden).

Mag ik direct na de ontvangst van de omgevingsvergunning starten met de restauratie?

Omgevingsvergunningen voor activiteiten aan  gemeentelijke - en rijksmonumenten treden pas na 6 weken in werking (na de bezwaar- of beroepstermijn). Als u te vroeg start, is uw vergunning nog niet in werking en bent u dus illegaal aan het werk!

Zijn er legeskosten verbonden aan een omgevingsvergunning voor monumenten?

Meestal is er bij renovatie of restauratie een omgevingsvergunning nodig. U moet daarvoor leges betalen. Per gemeente verschilt het bedrag dat u moet betalen. Er worden geen extra kosten in rekening gebracht, omdat uw aanvraag om een monumentaal gebouw  gaat.

Wat is de betekenis van bepaalde begrippen die bij restauratie en onderhoud van monumenten worden gebruikt?

Allerlei begrippen die in dit vakgebied worden gebruikt zijn te vinden op www.stichtingERM.nl

Hoe weet ik of een adviesbureau of aannemer voldoende deskundig is?

De deskundigheid van een adviseur of aannemer kan op meerdere wijzen beoordeeld worden:

  1. Is het bedrijf aangesloten bij een vakvereniging, koepelorganisatie, etc, waarbij het lidmaatschap is gebaseerd op kwaliteitskenmerken?
  2. Heeft het bedrijf een vakgerichte erkenning?
  3. Heeft het bedrijf ervaringen en referenties die controleerbaar zijn?
  4. Wordt het personeel regelmatig geschoold?

Hoe groot moet mijn post onvoorzien zijn?

De omvang van de post onvoorzien in uw begroting hangt af van de risico's die het project kent. Deze risico's kunnen vanuit diverse invalshoeken naar voren komen:

  • complexiteit van de restauratie
  • fase waarin het project verkeert
  • onzekerheid over het programma van eisen

Welke tijdsrisico’s loop ik tijdens de procedure voor een omgevingsvergunning?

Deze procedure kent een aantal risico's:
1. Bezwaar tegen de ingediende aanvraag.
2. Bezwaar tegen de verleende vergunning.
Daarnaast kan de gemeente de behandeling van uw aanvraag enige tijd aanhouden vanwege extra benodigde tijd voor de beoordeling cq. ontvankelijkverklaring.

Kan ik een kwaliteitskeur of certificering verlangen van de aannemer?

Het staat een private organisatie vrij om een kwaliteitscertificaat te eisen van de inschrijver. Wees echter bedacht op verplichtingen die bijvoorbeeld via subsidieverlening of vergunningverlening kunnen worden opgelegd.
Het is een overheidsorgaan niet toegestaan om van een inschrijver te eisen dat hij gecertificeerd is. Een aanbestedende overheid moet in de aanbestedingsdocumenten gedetailleerd aangeven welke eisen c.q. criteria, die ten grondslag liggen aan een keurmerk, als eis of criterium worden gehanteerd. Voor de technische specificaties kan worden verwezen naar een (openbaar toegankelijke) uitvoeringsrichtlijn. Van het certificaat (keurmerk) zelf kan alleen gebruik worden gemaakt als bewijsmiddel dat aan de gestelde eisen wordt voldaan, waarbij ook ieder ander passend bewijsmiddel moet worden geaccepteerd.

Zoeken

Thema's