Opdrachtgever en overheid

Wat kunnen de gemeente of andere overheden bij een restauratie voor u betekenen?

Gemeenten vervullen een belangrijke rol bij restauratie van monumenten. Maar soms ook provincies en de rijksoverheid. Deze overheden hebben daarbij allerlei rollen; van hulpverlener tot controleur. Bepaal op basis van dit “rollenoverzicht” hoe u daar bij uw restauratie het beste op kan inspelen.

RollenWat doet de overheidTip voor opdrachtgever
Aanwijzen monumentenstatusHet rijk heeft de rijksmonumenten aangewezen. Provincies en gemeenten kunnen ook op grond van een erfgoedverordening een monument aanwijzen.Check of uw gebouw een monumentenstatus heeft of valt in een gebied staat dat een beschermde status heeft. Als u wil dat uw pand wordt aangewezen als monument moet u in eerste instantie bij de gemeente zijn.
AdviseurDe overheid kan bij restauraties waardevolle adviezen geven.Informeer bij uw gemeente (soms ook bij uw provincie of RCE) of zij u kunnen helpen. Bij ingrijpende veranderingen moet de RCE zelfs verplicht worden ingeschakeld
BeleidsmakerVeel gemeenten hebben een vastgesteld monumentenbeleid. Maar ook provincies en het Rijk hebben beleid geformuleerd.Ga na of er beleid is geformuleerd. Dat kan via de website van uw gemeente of door met uw gemeente contact te leggen. Een voorbeeld is de bouwhistorische kaart van Dordrecht
SubsidieverlenerVeel gemeenten, en soms provincies of het rijk, bieden mogelijkheden voor subsidiering, aantrekkelijke leningen of fiscale mogelijkheden. Informeer bij uw gemeente naar de financiële mogelijkheden. Ook andere instellingen als het agentschap.nl (grootschalige restauraties) en het Nationaal Restauratiefonds kunnen financieel bijdragen.
VergunningverlenerDe omgevingsvergunning is gebaseerd op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Meestal verleent de gemeente een vergunning, maar in een klein deel van de gevallen de Minister van OCW.Leg in een vroeg stadium contact met uw gemeente over de vraag of uw restauratie vrijgesteld is van een vergunning of vergunningplichtig bent.
WetgeverHet rijk (Monumentenwet en Wabo) en provincies en gemeenten hebben allerlei regels gesteld.Vraag uw gemeente welke regels van toepassing zijn voor uw restauratieplannen.
Controleuren handhaverDe gemeentelijk toezichthouder controleert meestal de uitvoering van de werkzaamheden. In bijzondere gevallen kan er door een opsporingsambtenaar proces verbaal worden opgemaakt.Hou rekening met controles en – als u niet aan de regels voldoet – handhavingsmaatregelen. Gemeentelijke controleurs gebruiken veelal de aanwijzingen van www.monumententoezicht.nl

Zoeken

Thema's