Stakeholdersmanagement

Tijdig communiceren en uitleggen waarom u een restauratieplan ontwikkelt en hoe u de restauratie ziet, draagt bij aan de acceptatie en het draagvlak van uw plannen.

Maak een overzicht van alle denkbare spelers (stakeholders) bij het restauratieproces.

Denk bij zo’n overzicht in ieder geval aan de directie, huurders, gebruikers, omwonenden, overheden, lokale en landelijke monumentenorganisaties, e.d. Geef niet alleen aan wat hun verwachtingen kunnen zijn, maar ook wat hun macht is, de middelen die ze tot hun beschikking hebben en wat hun invloed (positief of negatief) kan zijn.

Kies welke spelers door u als opdrachtgever actief betrokken worden.

Stakeholders zijn belanghebbenden die belangen te verdedigen hebben ten aanzien van een probleem en/of de mogelijke oplossingen. Ze worden op positieve of negatieve manier geraakt door een plan. Dit hoeft niet slechts fysiek of materieel te zijn, maar kan ook een meer subjectieve kant hebben zoals geluidsoverlast of betrokkenheid bij het stads- of dorpsgezicht. Bepaal bij de selectie hoe en of ze tot voorstander kunnen worden gemaakt en hoe met de tegenstanders kan worden omgegaan. Potentiële koplopers en voortrekkers kunnen worden geselecteerd die als woordvoerders en voorvechters voor de restauratie kunnen optreden.

Onderhoud het contact met de stakeholders op basis van een stappenplan (procesontwerp).

Bij de grotere restauratieprocessen is het noodzakelijk dat bij iedere fase weer is nagedacht over wie, hoe en op welk tijdstip wordt ingeschakeld. Bij de planvoorbereiding is dat bijvoorbeeld anders dan bij de uitvoering van het plan. Zorg ook dat het stappenplan geen statisch document is; omstandigheden of belangen kunnen in de loop van de tijd verschuiven.

Stakeholdermanagement houdt een aantal stappen in:

StapNaamActiviteit
1NetwerkoverzichtHet doel van de restauratie en het actoren netwerk worden in kaart gebracht met de daarbij behorende belangen, kennis, inbreng en hindermacht.
2StakeholderselectieKeuze van de spelers die zullen deelnemen aan het restauratieproces
3Mobilisatie stakeholdersInschakelen en motiveren van de stakeholders
4ProcesontwerpHet proces wordt georganiseerd en de stakeholders krijgen een bepaalde rol.

Zoeken

Thema's